Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΩΣΗ & ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΗ MULTIMEDIA (PHOTOGRAPHY CONFIGURATION FOR PRINTING AND USE IN MULTIMEDIA ART)


Για να διακοσμήσετε ένα καμβά με ποικίλες τεχνικές . το λεγόμενο multi media  art ίσως χρειστέίτε να εντάξετε στο έργο σας μια εικόνα συγκεκριμένου προσώπου αλλά με όχι πιστή απεικόνιση. Με τη χρήση αυτού του προγράμματος: http://photofuneditor.com/prisma-dreamscope-filters μπορείτε να μετατρέψετε μια φωτογραφία προσώπου με ονειρικά εφφέ, την οποία μπορείτε να εντάξετε στον πίνακα είτε με μεταφορά εικόνας, είτε τυπωνωντας την να την επικολλήσετε με την τεχνική του decoupage.
  • Αφού ανοίξετε το πρόγραμμα επιλέξτε την επιλογή εφφέ που επιθυμείτε.
  • Μετά, αφού επιλέξατε το επιθυμητό εφφέ , επιλέγωντας την επιλογή browse ανεβάστε τη φωτογραφία που θέλετε να διαμορφώσετε. 
  • Η φωτογραφία απεικονίζεται διαμορφωμένη. 
  • Επιλέξτε την επιλογή dawnload, ανοίξτε τη φωτογραφία με το πρόγραμμα Microsoft officenpicture manager (ή όποιο άλλο πρόγραμμα για εικόνες επιθυμείτε) & αποθηκεύετε την.
  • Κατόπιν μπορείτε να τη μεταφέρετε η να την επικολλήσετε στον πίνακα που θα δημιουργηθεί.

To decorate a canvas with a variety of techniques. the so-called multi media art, you may need to include in your work a picture of a particular person but not a faithful representation. Using this program: http://photofuneditor.com/prisma-dreamscope-filters you can convert a facial image with dreamy effects, which you can fit into the painting either by image transfer, or by typing it to paste it with the decoupage technique.

  • After opening the program, select the option eeffe desired.
  • Then, after choosing the desired effects, by choosing the option browse upload the photo that you want to configure.
  • The photo is illustrated.
  • Select the dawnload option, open the photo with Microsoft officenpicture manager (or any other program for images you want) and save it.
  • Then you can move it or paste it into the table that will be created.

2 σχόλια: