Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΑΖ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΕ ΙΔΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (PHOTO COLLAGE CREATION IN SAME DIMENSIONS)

Ανοίγοντάς αυτή την ιστοσελίδα: http://el.photofacefun.com/collage/ επιλέγετε  layout επιλέγετε το επίπεδο που θέλετε & ανεβάζετε τις αντίστοιχες φωτογραφίες & αφού αποθηκεύσετε το κολλάζ το μεταφέρετε σε έγγραφο Word, διαμορφώνετε τις επιθυμητές διαστάσεις , τις τυπώνετε & τις χρησιμοποιείτε όπου χρειάζεται.
 Opening this website: http://el.photofacefun.com/collage/ choose layout you choose the level you want & upload the corresponding photos and after saving the collage transfer it to a Word document, format the desired dimensions, print it & use it where necessary.

1 σχόλιο: