Σάββατο, 19 Αυγούστου 2017

ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ (BOTTLES WITH IMAGES OF GRAPES)

Μπορούμε να μεταμορφώσουμε απλά μπουκάλια κρασιού με πολύ απλό τρόπο. Καλύπτουμε τα μπουκάλια με ένα στρώμα κρακελέ του ενός συστατικού. Μετά χρησιμοποιώντας σφουγγάρι καλύπτουμε τα μπουκάλια & αμέσως εμφανίζωνται οι ρωγμές & μεσα απ’ αυτές φαίνεται το σκούρο μπουκάλι. Ακολουθεί decoupage με εικόνες σκισμένες από χρτοπετσέτα σχετικές με το αμπέλι. Κατόπιν με αραιωμένο σκούρο ακρυλικό χρώμα στα περιγράμματα της εικόνας ώστε να δοθεί η εντύπωση βάθους. Μερικά στρώματα λούστρου σταθεροποιούν την εργασία.
We can just transform wine bottles in a very simple way. Cover the bottles with one layer of one-piece crake. Then use a sponge to cover the bottles & immediately the cracks appear and within them appear the dark bottle. It follows a decoupage with images torn from a purse related to the vine. Then with diluted dark acrylic color in the outlines of the image to give the impression of depth. Some layers of polish stabilize the work.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου